• Türkmençe
  • Русский
  • English

Ätiýaçlandyryş kadalary näme?

  • 30/11/2018

Ätiýaçlandyryş kadalary – bu ätiýaçlandyryjy tarapyndan tassyklanan we ätiýaçlandyryş işine döwlet gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edara bilen ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga tertipde ylalaşylan, ätiýaçlandyryşyň belli bir görnüşi boýunça ätiýaçlandyryşyň şertlerini kesgitleýän kadalaşdyryjy hukuk resminamasy. Onda ätiýaçlandyryşyň kadalary, taraplaryň ähli hukuklary we borçlary, ätiýaçlandyryş halatlara degişli we degişli däl ýagdaýlar doly we açyk görkezilýär.