• Türkmençe
  • Русский
  • English

Esasy maksadymyz

“Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti öz ätiýaçlandyryş işini “Ätiýaçlandyryş hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň, “Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tertipnamasynyň we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň beren ygtyýarnamasy esasynda amala aşyrýar. Biziň baş maksadymyz Türkmenistanyň subýektleriniň maliýe ýagdaýyny berkitme, şeýle hem ilatyň we ýurdyň ýuridiki subýektlerini halkara standartlaryna laýyk ätiýaçlandyryş hyzmatlaryna bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak bolup durýar.

Insurance

Arzaňyzy onlaýn ugradyň

maslahat bermek üçin biziň hünärmenlerimiz Siziň bilen habarlaşarlar.

Arza

Hyzmatdaşlarymyz

“Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ätiýaçlandyryş bazarynda işleýän döwründe Türkmenistanyň ätiýaçlandyryş guramalary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. “Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” ÝGPJ alyp barýan dogry we açyk syýasatynyň netijesinde ätiýaçlandyryş bazarynda hyzmatdaşlarymyzyň sanawy barha artýar. Biziň ätiýaçlandyryş boýunça hyzmatdaşlarymyz: • Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy • Hazar ätiýaçlandyryş” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

Köp soralýan soraglar Hemmesini görkez